10 Facebook Timeline Cover Bundle 788024

CreativeMarket - 10 Facebook Timeline cover Bundle 788.024
CreativeMarket - 10 Facebook Timeline cover Bundle 788.024
Photoshop PSD | Adobe CS5 + | CMYK, 300 DPI | 851x315 | 10,78 MB
Dễ dàng tùy chỉnh và 851x315 Editable với 0,25 chảy máu CMYK Thiết kế màu sắc trong 300 DPI Resolution In Format Ready Adobe cs5
Tập tin bao gồm:
1 PSD tập tin 1 Thông tin file 1 Đọc Me tập
Fonts liên kết ở đây:
http://www.fontsquirrel.com/fonts/ostrich-sans http://www.fontsquirrel.com/fonts/lato
Nếu bạn cần bất kỳ loại hình trợ giúp về tập tin này xin vui lòng liên hệ với tôi qua địa chỉ email. Nếu bạn có một thời điểm. Cảm ơn bạn đã mua hàng của tôi.