25 T-Shirts Mock-Up (Part 2) 783452

CreativeMarket - 25 T-Shirts Mock-Up (Phần 2) 783.452
CreativeMarket - 25 T-Shirts Mock-Up (Phần 2) 783.452
PSD, JPG | Adobe CS6 + | layered | 4000 x 2600 px | 300 DPI | 799,88 MB
25 T-shirt mock-up (Phần 2)
Đây là phần thứ hai của một gói sử thi của T-shirt Mock-up. Phần này chứa 25 mock-up với các mô hình nam và nữ tại các địa điểm khác nhau. Đây mock-up có bạn muốn trình bày thiết kế của bạn trong bức ảnh tuyệt đẹp!
Dễ dàng để đặt thiết kế bằng cách sử dụng đối tượng thông minh, kích đúp vào Layer thông minh, sao chép và dán tác phẩm nghệ thuật của bạn, tiết kiệm và bạn đã hoàn tất!
Một 2 bộ phận của các sản phẩm này đến sớm!
Tính năng, đặc điểm:
    25 Template Files.
    Layers có tổ chức.
    Changable áo thun màu.
    Bản đồ Displacement.
    Độ phân giải cao 4000x2600px.
    Trợ giúp tập tin.
    Rất dễ dàng để sử dụng với các đối tượng thông minh, chỉ cần đặt tác phẩm nghệ thuật của bạn. Làm xong!