Blume v1.3 - Responsive WordPress Theme

Blume Responsive WordPress Theme
Blume WordPress Responsive Theme - Cách tốt nhất để xây dựng một trang web Cơ quan Sáng tạo tuyệt vời trong thế giới của chúng tôi.Bạn có thể dễ dàng tạo ra một trang web thực sự tốt với một thiết kế đẹp và hệ thống phòng trưng bày tốt. Các mẫu được xây dựng trên HTML5 và CSS3 kĩ thuật. Chúng tôi đang sử dụng jquery để làm cho trang web dinamic, thanh trượt khác nhau, cuộn làm cho các mẫu độc đáo.