Brochure Mega Bundle 308697

CreativeMarket - Brochure Mega Bundle 308.697
CreativeMarket - Brochure Mega Bundle 308.697
INDD, IDML, JPG, PDF | Adobe CS4 + | 300 DPI | 8,5 x 11 | 122,71 MB
Nhận 10 tác phẩm chất lượng cao trong định dạng thư DIN A4 và Mỹ!
Đây là những gì bạn nhận được:
    Kinh doanh Brochure Vol.1: http://crtv.mk/t0BIH
    Business Brochure Vol.2: http://crtv.mk/j0BA5
    Business Brochure Vol.3: http://crtv.mk/s0ASr
    Business Brochure Vol4: http : //crtv.mk/h0Bh9
    Business Brochure / báo cáo: http://crtv.mk/s0Ark
    Business Brochure / báo cáo Vol. 2: http://crtv.mk/rz6J
    Business Brochure / Báo cáo thường niên: http://crtv.mk/p0BE4
    Corporate Business Brochure: http://crtv.mk/t0Ak8
    Corporate Brochure Business Vol. 2: http://crtv.mk/t0BIm
    Corporate Brochure Business Vol. 3: http://crtv.mk/t0BIv
Bundle Mô tả:
    Định dạng DIN 4 và thư Mỹ cho tất cả các tài liệu quảng cáo
    file Indesign CS5 cho .indd và CS4 .idml (có thể sử dụng cho Indesign CS4 +)
    Tất cả các biểu tượng, biểu đồ thanh và biểu đồ như là vectơ bao gồm
    tất cả các tập tin được tốt lớp cho một thay đổi dễ dàng hơn
    helpfile dưới dạng PDF bao gồm cho mỗi tập tin
    masterpages và kiểu đoạn văn bao gồm
    sẵn sàng cho in ấn
Quan trọng:
    Hình ảnh được không bao gồm. Được sử dụng cho mục đích xem trước.
    Tập tin không làm việc trong Photoshop, chỉ InDesign CS4 và cao hơn