Bronx v1.4.1 - Responsive Drag & Drop WooCommerce Theme

Bronx - Drag & Drop Responsive WooCommerce Theme
Bronx là một Drag & Drop Responsive WooCommerce Theme cho WordPress, với 6 tháng bao gồm hỗ trợ và các tính năng Layouts chủ không giới hạn. Để lại không có đá unturned với Bronx cho WordPress. Với các trang sản phẩm mở rộng để giúp giao tiếp câu chuyện của bạn trực quan, bạn có thể chọn từ 3 trang sản phẩm premade hoặc tạo của riêng bạn với Visual Composer.