Business - Responsive Newsletter with Template Builder

Kinh doanh - Bản tin Responsive với mẫu Builder
một mô-đun mẫu dựa trên phản ứng với mẫu Builder. 9 prebuild Layouts; 12 biến thể màu sắc; 33 yếu tố khác nhau; 432 HTML Files (inline & nhúng CSS); 12 file PSD lớp; 12 tập tin PNG lớp đầy đủ (pháo hoa); Productbox mẫu; Mẫu Builder 2; "My Template Builder" Truy cập;Mailchimp Ready; Campaign Monitor sẵn sàng; Hỗ trợ khách hàng lớn E-Mail