CST v1.1 - Creative Coming Soon Template

CST - Creative Coming Soon Template
CST - Coming Soon Template là một mẫu quảng cáo, tối thiểu và đáp ứng đầy đủ. Các thiết kế độc đáo, tài liệu tốt và rất dễ dàng để cấu hình và cập nhật nội dung. Nó có hai lựa chọn màu sắc: ánh sáng và bóng tối. Nó bao gồm một hình thức thuê bao kết nối với MailChimp api, một Form Liên đẹp xây dựng với PHP và Ajax, một bộ đếm thời gian đếm ngược tùy chỉnh dựa trên JQuery và nhiều hơn nữa.