Eprom v1.5.4 - WordPress Music Band & Musician Theme

EPROM - WordPress nhạc Band & Nhạc sĩ Theme
EPROM - linh hoạt, WordPress âm nhạc và các sự kiện chủ đề. Có sẵn trong phiên bản đen tối và ánh sáng, bao gồm cả WooCommerce, phù hợp cho ngành công nghiệp âm nhạc sử dụng rộng rãi. Căn cứ vào shortcodes cung cấp cho bạn khả năng gần như không giới hạn của sự thích nghi với nhu cầu cụ thể của bạn. chỉ đơn giản là có thể làm việc như là một độc, danh mục đầu tư sáng tạo cũng!