Freelance Cockpit v3.0 - Project Management

Freelance Cockpit 2 - Quản lý dự án
Bạn là một freelancer và bạn đang tìm kiếm một công cụ giúp bạn quản lý các doanh nghiệp của bạn? Vâng, sau đó không nhìn xa hơn nữa! Ý tưởng đằng sau Freelance Cockpit 3 là để cung cấp một công cụ cho mọi nghề tự do để mang lại tất cả các thông tin quan trọng cùng.