Full Estate v1.2 - Wordpress Real Estate Theme

Full động sản - Bất động sản Wordpress Theme
Full động sản là một chủ đề WordPress sạch và thanh lịch cho Real Nhà nước và doanh nghiệp. Bản mẫu này cũng có thể được sử dụng cho các trang web kinh doanh, danh mục đầu tư và nhiều hơn nữa. CSS và thiết kế linh hoạt, dễ dàng tùy chỉnh và sửa đổi. Là một thiết kế độc đáo dựa trên Bootstrap, là nhạy cảm và phù hợp với một loạt các thiết bị di động.