HireBee v1.3.6 - WordPress Freelance Theme

AppThemes HireBee - chủ đề thị trường tự do WordPress
HireBee là một chủ đề trên thị trường tự do cho WordPress. các dự án sử dụng lao động và bài dịch giả tự do bắt đầu đấu thầu. Bạn thiết lập các kế hoạch giá và chấp nhận giảm của từng dự án. Thật dễ dàng để kiếm tiền từ bất kỳ thích hợp bằng cách cung cấp một dịch vụ mai mối dự án cộng đồng đóng góp! Các trang web như Elance, Freelancer, oDesk, và 99designs và các ví dụ hoàn hảo của loại mô hình thành công.