Minimalist Menu + Table Tent 772476

CreativeMarket - Minimalist Menu + Bảng Tent 772.476
CreativeMarket - Minimalist Menu + Bảng Tent 772.476
PSD | CS3 + | layered | 300 DPI | 210 x 297 px | 78,17 MB
Đặc điểm kỹ thuật CMYK Color Mode 300 DPI Nghị quyết Kích thước 210 "x297" 0,25 "Bleed ở mỗi bên
===============================
Tính năng 2 Colors miễn phí Fonts Layers Editable Text / li thông minh đối tượng lớp Đối Thay thế hình ảnh Vâng có tổ chức lớp
================================
Tập Bao gồm 1 PSD tập tin đã đọc me.txt (tập tin trợ giúp)
================================
Font sử dụng
www.fontsquirrel.com/fonts/lato
www.fontsquirrel.com/fonts/roboto
www.1001freefonts.com/aleo.font
================================
Xin lưu ý: Hình ảnh trong hình ảnh xem trước được mục đích xem trước được sử dụng duy nhất, điều này không có trong tập tin chính. Tải về liên kết được đưa ra với sự giúp đỡ tập tin (readme.txt)