Mockup pet collars 706391

CreativeMarket - pet Mockup đai 706.391
CreativeMarket - Mockup cổ vật nuôi 706.391
Photoshop PSD | layered | 1200x797 px | 300 dpi | 8.16 MB
cổ vật nuôi mockup
Điều này dễ sử dụng thực tế cổ vật nuôi mẫu Mockup cho bài thuyết trình ý tưởng của bạn cho khách hàng và trong cửa hàng của bạn.
Hướng dẫn sử dụng nằm trong hình ảnh. Bạn không cần bất kỳ kỹ năng đặc biệt với Photoshop, chỉ cần đặt thiết kế của bạn trong lớp, và các đối tượng sẽ được tự động cập nhật với thiết kế của bạn.
Lưu trữ bao gồm:
✓1 Adobe Photoshop - 1200x797 điểm ảnh 300 cổ vật nuôi dpi Mockup
✓change màu nền / texrute
✓includes một kết cấu (nó làm cho in thực sự của bạn)