Multipurpose Magazine Template 756801

CreativeMarket - Đa Tạp chí Template 756.801
CreativeMarket - Đa Tạp chí Template 756.801
INDD, IDML, AI, EPS, PDF | CS3 + | layered | 300 DPI | 8,5 x 11 | 3,25 MB
40 trang
A4 & Thư
Master Page
Infographic
In Ready
Kiểu đoạn
tự động Trang Numbering
miễn phí chất lượng cao Fonts
Màu Coded Nhóm
INDD, IDML & AI Illustrator, EPS và tập tin PDF bao gồm
hình ảnh trợ giúp Hướng dẫn
Dễ Chỉnh sửa
hình ảnh không được bao gồm, đó là cho mục đích xem trước !
Font liên kết
Alex Cọ
http://www.fontsquirrel.com/fonts/alex-brush
Bebas Hướng dẫn bao gồm.