Realtor v1.2.9 - Responsive Real Estate WordPress Theme

Realtor - Responsive Bất động sản WordPress Theme
Hình ảnh Composer; Cách mạng trượt; WPML hỗ trợ; Advanced Options Theme; Google Fonts; RTL được hỗ trợ; .po và các file .mo bao gồm; Thuộc tính danh sách quản lý; 87% bậc trong GTMetrix