REHub v6.2.2 - Directory, Shop, Coupon, Affiliate Theme

REHub - Directory, Shop, Phiếu giảm giá, liên kết Theme - Blog / Magazine WordPress
REHub là một chủ đề đa lai hiện đại với tạp chí, blog, xem xét, thư mục, người dùng tạo ra, cửa hàng và các tùy chọn liên kết. Nó có nhấn mạnh vào phong cách hiện đại, nội dung và có các tùy chọn khác nhau cho thu nhập liên kết, phiếu giảm giá và trang web đánh giá, các trang web so sánh và e-cửa hàng.