Social Ninja v2.1 - Facebook Twitter Youtube Campaigner

Ninja xã hội - Facebook Twitter Youtube gia chiến dịch
Ninja xã hội là một ứng dụng mà có thể được dùng để sắp xếp các chiến dịch và tạo ra nội dung cho bạn tài khoản Facebook, Twitter và Youtube. Nó cung cấp một công cụ để tải nội dung với số lượng lớn trong một cách có tổ chức và lên lịch cho chúng được đăng sau trên hồ sơ xã hội của bạn.