SocialBuzz v1.4 - Ultimate Social Media Portal

SocialBuzz - Ultimate Social Media Portal
SocialBuzz Script cho phép bạn tạo ra nội dung dựa trên trang web mạng xã hội. Trường hợp người sử dụng có thể tạo hồ sơ tùy chỉnh của họ đăng nội dung. theo người khác, gửi cho họ messeges, như nội dung của họ, để lại các phản ứng, bình luận hoặc chia sẻ. Nó không bao giờ được dễ dàng như vậy để tạo Viral trang web xuất bản nội dung như Diply, BuzzFeed, và Dose.com.