Super Duper v1.1 - Responsive Magento Theme

Super Duper: Magento Responsive Theme
Mã tiêu chuẩn: nhận xét đầy đủ Mã và làm theo 100% tiêu chuẩn mã Magento vì thế dễ dàng để tùy chỉnh chủ đề và cài đặt phần mở rộng Magento. Tạm ứng Quản trị Tùy chọn: tấn tùy chọn admin. Cài đặt và tùy chọn được phân loại đúng, do đó dễ dàng tùy chỉnh và duy trì. Tùy chỉnh thiết kế: Bạn có thể thay đổi diện mạo của các chủ đề ở hầu hết các yếu tố