X v4.6.1 - The Theme

X |  Theme - Miscellaneous WordPress
Stacks - X bao gồm nhiều mẫu thiết kế độc đáo bên trong của một chủ đề mạnh mẽ, và chúng tôi tham khảo những thiết kế này là " StacksHiện tại có bốn ngăn xếp sẵn trong X, với hơn trên đường đi.". Nó giống như mua một chủ đề và liên tục nhận được quyền truy cập vào các thiết kế mới tất cả các thời gian!