xRace PRO v1.0 - Create Your Own Browser Game

xRace PRO - Tạo trình duyệt của bạn trò chơi riêng
xRace PRO là một trò chơi dựa trên trình duyệt được phát triển với các công nghệ web mới nhất. xRace PRO là kịch bản đa chức năng và bạn có thể tạo ra trò chơi trình duyệt web của bạn theo ý thích của bạn, bởi vì nó có nhiều tùy chọn và cài đặt bằng cách đó để sửa đổi và tạo ra trò chơi trình duyệt của bạn mong muốn.