Chia sẽ 13TB dữ liệu về hacking, khóa học, chương trình các loại


Programming language collection on google drive - https://drive.google.com/drive/folders/0ByWO0aO1eI_MN1BEd3VNRUZENkU
Books -
[Udemy] the complete digital marketing course - https://drive.google.com/drive/folders/0B-M90IqpPfRHNXZ6SkdMQlZOUkk

English grammer - https://drive.google.com/drive/folders/0B1_NUA4_UggJYUIwc09LX1dfcDA