TỔng hớp các kháo học miễn phí trên Myclass

 

 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật qua các ví dụ kinh điển, nâng cao, phỏng vấn xin việc.zip
Clone ứng dụng Foody sử dụng Android và FireBase Realtime-20171117T013307Z-007.zip
C# toàn tập căn bản – chuyên sâu – Dự án Quản lý hệ thống chấm công – nhân sự.zip
Lap trinh Android can ban den nang cao.zip
LẬP TRÌNH ANDROID QUA ỨNG DỤNG ORDERFOOD.zip
Lập trình ASP.NET MVC5 toàn tập qua dự án Web bán hàng.zip
Khởi đầu thiết kế website với HTML, CSS, Jquery, Responsive, Bootstrap, dàn layout từ Photoshop.zip
MVC5.zip
Nền tảng Cơ Sở Dữ Liệu qua các ví dụ Thực tiễn.zip
TYPESCRIPT – ES6 (JAVASCRIPT) QUA DỰ ÁN SHOPPING CART – NỀN TẢNG NODE.JS VÀ ANGULARJS 2.zip
Xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án.zipfrom Trương Định https://ift.tt/2LYJyAP
via IFTTT