Code c#.net Tải ảnh tự động từ nguồn trên internettải ảnh download hình ảnh Visual C# ứng dung c#.net Code c#.net Tải ảnh tự động Tải ảnh tự độngCode c#.net Tải ảnh tự động từ nguồn trên internet. Thiết lập đường dẫn, chạy chương trình để tự động download hình ảnh từ internet về máy tính , Giải pháp đơn giản, sử dung HttpWebRequest và System.Drawing tạo công cụ tải toàn bộ ảnh từ 1 nguồn về máy tính.

Như hình ảnh đại diện, mình đã để app chạy liên tục để tải toàn bộ các trang của quyển sách vũ khí Korean Defense


Liên Hệ: Mr.Trường

Hotline0888 39 7576